ÚJ RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:HU:PDF

Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:HU:PDF

Általános információ

Uniós jogszabályok – magyarul

Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Official Journal)
Ezen az oldalon a Hivatalos Lap PDF formátumú online kiadásai találhatók

EUR-LEX
Természetes szám szerinti keresés

Szakmai linkgyűjtemények

A Magyar Takarmánykódex Bizottság honlapja (www.eukararmany.com)

Uniós jogszabályok

Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

Az állateledelre vonatkozó európai uniós jogszabályok

Linkek a jogszabályokhoz. Magyar nyelvű joganyagok. Ahol nincs magyar szöveg, ott külön jelezzük.

1.    Takarmány- és élelmiszerhigiénia
2.    Takarmány alapanyagok
3.    Adalékanyagok
4.    Nemkívánatos anyagok  
5.    Különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok   
6.    Bioproteinek
7.    Gyógyszeres takarmányok, állatgyógyászati termékek
8.    Genetikailag módosított takarmányok
9.    BSE
10.    Madárinfluenza
11.    Hatósági ellenőrzések   
12.    Létesítmények engedélyezése, takarmányforgalmazás
13.    Jelölés
14.    Mintavételi és laboranalitikai eljárások, módszerek   
15.    Csomagolás
16.    Reklám

1. Takarmány- és élelmiszerhigiénia 

183/2005 – rendelet a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról

pdf


852/2004 – rendelet az élelmiszer-higiéniáról

pdf


853/2004 – rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

178/2002 – rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

2. Takarmány alapanyagok

96/25 – irányelv a takarmány-alapanyagok forgalmáról, a 70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 82/471/EGK és a 93/74/EGK irányelv módosításáról, valamint a 77/101/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

1774/2002 – rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról

829/2007/ – rendelet az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II., VII., VIII., X. és XI. mellékletének egyes állati melléktermékek forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról

pdf

1432/2007 – rendelet az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és VI. mellékletének az állati melléktermékek jelölése és szállítása tekintetében történő módosításáról


pdf

3. Adalékanyagok

1831/2003 – rendelet a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról

93/113 – irányelv a takarmányban található enzimek, mikroorganizmusok és ezek készítményeinek felhasználásáról és forgalmazásáról.

70/524 – irányelv a takarmány-adalékanyagokról

pdf

4. Nemkívánatos anyagok 

2002/32 – irányelv a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról

2004/217 – határozat takarmányozási célú forgalmazás vagy felhasználás tekintetében tiltott anyagok listájának elfogadásáról

2006/576 – ajánlás a deoxinivalenol, a zearalenon, az ochratoxin-A, a T-2, a HT-2 és a fumonizinek állati takarmányozásra szánt termékekben való előfordulásáról

5. Különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok  

93/74 – irányelv a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokról


94/39 – irányelv a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazásai listájának létrehozásáról

pdf

6. Bioproteinek

82/471 – irányelv a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről

pdf


83/228 – irányelv az állati takarmányozás során használt egyes termékek értékelésére vonatkozó iránymutatások meghatározásáról Megjegyzés: a 1831/2003/EK rendelet kivette, és az adalékanyagok közé sorolta a rendelet mellékletének 2.1, 3., és 4. pontját, 2004. október 18.-ával.

pdf

7. Gyógyszeres takarmányok, állatgyógyászati termékek

90/167 – irányelv a Közösségen belül a gyógyszeres takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására irányadó feltételek megállapításáról

pdf


81/851 – directive on the approximation of the laws of the Member States relating to veterinary medicinal products


834/2007 – rendelet az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf

8. Genetikailag módosított takarmányok

1829/2003 – rendelet a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról


1830/2003 –  rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról

641/2004 – rendelet az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új, géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem, a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvező eredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról

Regiszter az engedélyezett GM élelmiszerekről és takarmányokról:


65/2004 – rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról

9. BSE

999/2001 –  rendelet egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról


722/2007 – rendelet az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., V., VI., VIII., IX. és XI. mellékletének módosításáról

pdf1275/2007 – rendelet az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IX. mellékletének módosításáról

pdf


2007/453 – határozat a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának meghatározásáról a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján

pdf

727/2007 – rendelet az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., III., VII. és IX. mellékletének módosításáról

pdf


1923/2006 – rendelet az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK rendelet módosításáról

pdf


1877/2006 – rendelet az egyes 1. és 2. kategóriába sorolt, műszaki célokra szánt állati melléktermékek tekintetében az 1774/2002/EK rendelettel összhangban átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 878/2004/EK rendelet módosítása


pdf

10. Madárinfluenza

2005/692 – határozat a bizonyos harmadik országokban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről

pdf


91/496 – irányelv a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról

pdf

11. Hatósági ellenőrzések  

95/53 – irányelv a takarmányozás hatósági ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról

pdf


98/68 – irányelv a 95/53/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében említett szabvány dokumentum és a harmadik országokból származó takarmányoknak a Közösség területén történő bevezetése során alkalmazott ellenőrzések egyes szabályainak megállapításáról

pdf


882/2004 – rendelet a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről


pdf


854/2004 – rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

pdf

12. Létesítmények engedélyezése, takarmányforgalmazás

98/51 – irányelv a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló 95/69/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról


95/69 – irányelv takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok
megállapításáról, valamint a 70/524/EGK, 74/63/EGK, 79/373/EGK és 82/471/EGK irányelvek módosításáról
HTML


pdf


98/51 – irányelv a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló 95/69/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról


98/728 – határozat a takarmányozási ágazatban alkalmazott díjak közösségi rendszeréről


pdf

13. Jelölés

90/44 – irányelv az összetett takarmány forgalmazásáról szóló 79/373/EGK irányelv módosításáról

pdf


79/373 – irányelv az összetett takarmány forgalmazásáról82/475 – irányelv a kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányának címkézéséhez használható összetevő-kategóriák megállapításáról


pdf

14. Mintavételi és laboranalitikai eljárások, módszerek  

70/373 – irányelv takarmányok hatósági ellenőrzésénél alkalmazandó közösségi mintavételi és analitikai módszerek bevezetéséről

pdf

 
71/250 – az EGK első irányelve a takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról


71/393 – az EGK második irányelve a takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról


pdf


72/199 – az EGK harmadik irányelve a takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról


71/316 – irányelv a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről


850/2007 –  rendelet a közösségi referencialaboratóriumnak a takarmány-adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel kapcsolatos kötelezettségei és feladatai tekintetében az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályairól szóló 378/2005/EK rendelet módosításáról

15. Csomagolás

2002/72 – irányelv az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról


94/62 – irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról

pdf


2007/45 – irányelv az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról

pdf


80/232 – irányelv egyes előre csomagolt termékek névleges töltőtömegének és névleges térfogatának megengedett kiszerelési értéksorairól szóló tagállami jogszabályok közelítéséről


76/211 - irányelv az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

pdf

16. Reklám

2006/114 – irányelv a megtévesztő és összehasonlító reklámról

pdf


84/450 – irányelv a megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

pdf


2000/13 – irányelv az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

pdf

89/552 – irányelv a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról

pdf